İçeriğe geç

Allah Dostlarının Özellikleri Nelerdir?

  Allah Dostlarının Özellikleri Nelerdir?

  1. Dünyayı Allah için terk ederler. 

  2. İyilikleri kusurlarından fazladır. 

  3. Allah’a tam tevekkül edip bütün gayretlerini O’nun uğrunda harcarlar. 

  4. Bütün düşünce ve dertleri ahirettir. 

  5. Kendileri kurtuluşa erdikleri gibi, şefaatleriyle, başkalarının kurtuluşuna da vesiledirler. 

  6. Bütün işlerinde Allahu Teala’ya dayanırlar. 

  7. Devamlı Allah’ın rızâ ve muhabbetini ararlar. 

  8. Günahın büyüğünden ve küçüğünden kaçınırlar. 

  9. Namaz ve cihada herkesten önde ve önce koşarlar.

  10. Kendi ayıplarıyla meşgul olur, başkalarının kusurlarına takılmazlar. 

  11. Ayetler ve hadislerde müjdelendiği gibi, hesapsız olarak Cennete girerler.

  (Ayetler için kaynak: Fâtır 35/ 32-33; Vâkia 56/12, 88, 89; İnfitâr 82/13; Mutaffifin 83/ 28.)

  İlgili hadislerden birisi şudur. Rasûlullah ﷺ: “Sonra biz, kitabı (Kur’ân’ı), kullarımız arasından seçtiklerimize miras olarak verdik. Onlardan kimi (günah işleyerek) kendisine zulmeder. Kimi orta haldedir. Kimisi ise; Allah’ın izniyle hayırlarda en önde (sâbikûn) olanlardır. İşte büyük fazilet budur.” (Fâtir 56/32) âyetini okuduktan sonra şöyle buyurdu:

  “Ümmetimden hayırlarda önde (es-sâbik) olan, Cennete hesapsız girer. Orta halli olan, kolay bir hesaba çekilir. Nefsine zulmeden ise, huzurda durdurulup günahı kadar sıkıntı çektikten sonra cennete girer.” (Hadisi Şerif Kaynak: Ahmed, Müsned, V, 194, VI, 444; Hâkim, Müstedrek, II, 426; Taberî, Câmiu’l-Beyân, Cüz: 22, Shf: 137; Begavi, Meâlimü’t-Tenzil, V1, 421; Tabarânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, XVIII, 79-80.)

  12. Amel defterlerini sağ taraflarından alırlar. (Kaynak: Buraya kadar verilen tarifler için bakınız: Semerkandi, Bahru’l-Ulûm, III, 86-87.)

  13. Allah’tan fazlasıyla korkarlar. Gerçek anlamda alimdirler.

  14. Bâtinları zâhirlerinden daha güzeldir.

  15. Allah’u Teâlâ’yı diliyle birleyen, azalarıyla ona itaat eden ve kalpleriyle ihlas üzere olan ihlas sahibi (muhlis) kimselerdir.

  16. Kur’an’ı okuyup anlar ve gereğince amel ederler. (Kaynak: Bežavî, Meâlimü’t-Tenzil, V1, 423.) 

  17. Cihat ehlidirler, devamlı hizmet ederler. (Kaynak: İbnu’l-Cevzi, Zâdu’l-Mesîr, VIII, 133. Söz, Hz. Osman’a aittir.) 

  18. İlliyyûn makamına yükselmişlerdir. (Kaynak: Ibnu Kesir, Tefsir, VII, 490-491.) 

  19. İradelerini Cenabı Hakk’ın muradında fâni etmişlerdir.

  20. Mescide herkesten önce girip en sonra çıkarlar. (Kaynak: Suyûtî, ed-Dürrü’l-Mensûr, VIII, 6-7. Suyûtî bu görüşü, Ebû Nuaym ve Beyhaki’den rivayet ettiği bir hadise dayandırır.)

  21. Kendilerine hak verilince kabul eder, kendilerinden bir şey istenince bolca dağıtır, insanlara hüküm verirken kendi nefsine hüküm veriyormuş gibi davranırlar. (Kaynak: Kurtûbî bu görüşü bir hadisten alarak nakleder. Bkz: el-Câmi’, XVII, 199.) 

  22. Allah’ı hiç unutmazlar, devamlı zikir halindedirler. (Kurtûbî: “Sâbik hakkında erbâb-ı kulüb pek çok şey söylemiştir.” diyerek, sûfilerden nakiller de bulunur ve bu görüşü Zunnûn el-Misri’den nakleder.)

  23. Manevî hal sahibidirler. 

  24. Belaların Allah’tan geldiğine iman ettiklerinden, belalardan tat alırlar. 

  25. Kendilerine dünya malı verilmediğinde şükreder, ellerine bir şey geçince başkalarına verirler. Rableri ile beraber olmak onlara her şeyden güzel gelir. (Kaynak: Kurtubi, a.g.e, XIV, 348-349. 42 Kuşeyrî, Latâifu 1-işârât, III, 204-206. (İbrâhim Besyûnî tahkikiyle, II, baskı, 1983)

  #allahdostu #allahdostları