İçeriğe geç

Davudu Kayseri Hangi Padişah?

  Davudu Kayseri, ilim tarihine adını yazdırmaya hak kazanan ulema öncüsüdür. Gösterişten uzak bir tutumla ömür süren, Osmanlı’nın ilk düşünürlerinden ve ilk müderrisinden biriydi. Davudu Kayseri, tüm tabiat olaylarını açıklayan, felsefe fizik konusunda batının öncüsü olan Wilhelm Ostwald’dan altı yüzyıl öncesinde tüm bu görüşleri temellendirmişti. Davudu Kayseri hangi padişah kısaca, Davudu Kayseri, Osmanlı Devleti’nde padişah değildir, kuruluş dönemi velilerinden biri olarak hem öğretmen hem de öncülerinden biri olmaktadır.

  Davudu Kayseri Kimdir?

  Davudu Kayseri kimdir baktığımızda, asıl adı da Davud b. Mahmut b. Muhammed’dir. Lakabı ise Şerefüddin olmaktadır fakat Davud-i Kayseri diye meşhur olmuştur. Doğum tarihi net olarak bilinmiyor fakat 656 senesinde Karaman’da doğduğu tahmin edilmektedir. Kayseri’de ilim tahsisine başlamıştır, daha sonrasında Mısır’a gitti ve diğer ilimlerini tamamlamıştır.

  Vefatına kadar Orhaniye Medresesi’ne müderris olarak tayin etti ve vefatına kadar bu medrese içerisinde irfan ve ilim işleriyle meşgul olmuştur. Davudu Kayseri’nin yetiştirdiği talebeler de Osmanlı Devleti içerisindeki ilk ilmiye sınıfını teşkil etmişlerdir. Davudu Kayseri Hazretleri, ilim ve fazilette yüksek biri olarak, güzel ahlak sahibi, sürekli ibadet eden ve dünyaya önem vermeyen çok önemli ve merhametli bir zat olmaktadır.

  Davudu Kayseri Eserleri

  Hayatı hakkında net bilgisi bulunmayan alim için öne çıkan eserleri günümüze kadar gelmiştir. Davudu Kayseri eserleri genel olarak baktığımızda 5 farklı eseri öne çıkıyor. Bu eserler arasında,

  1. Matla’u Hususi’l-kilem fi Meani Fususi’l-Hikem, en meşhur eserleri arasındadır. Felsefi tasavvufun mukaddimesinde tüm meselelerini on iki bölüm olarak incelemiştir.
  2. Tahkiku Ma-il Hayat ve Keşfu Esrari’z-Zulumat, Hızır (As.)’ın yaşayıp yaşamadığı, peygamber mi yoksa veli mi olduğunu tartıştığı eserdir.
  3. Nihayetu’l-Beyan fi Dirayeti’z-Zaman, eserinde Ebu’l-Berekat el-Bağdadi’nin ve Aristo’nun zaman anlayışlarını tenkit etmiş ve zaman felsefesini geliştirmeyi amaçlıyor.
  4. Şehu’l-Kasideti’l-Mimiyye
  5. Esasu’l-Vahdaniyye ve Menbau’l-Ferdaniyye

  Davudu Kayseri, Yunus Ere, Şeyh Edebali ve Hacı Bektaş-ı Veli’nin çağdaşı olarak gösteriliyor. Kaynakların birçoğunda 751 senesinde İznik’te vefat ettiği de bildirilmiştir. Mezarının İznik bölgesinde Çandarlı Halil Paşa Camii bölgesinde Çınar Dibi denilen yerde bulunduğu da rivayet edilmektedir.