İçeriğe geç

İlimle İlgili Ayetler Nelerdir?

  Allah Teâlâ ilimle ilgili şöyle buyurmuştur: Onların her firkasından bir grup dinde derin bilgi sahibi olmak ve kavimleri döndüğünde onları uyarmak için geride kalmalı değil miydi?

  Tevbe Suresi 122. AYET

  Eğer bilmiyorsanız, zikir (ilim ve kitap) ehline sorun” (NAHL SURESİ 43. AYET)

  Allah Teâlâ diğer bir âyette şöyle buyurmuştur: Kur’ân-ı Kerîm’den ilmin faziletini gösteren deliller: Allah Teâlâ bir âyetinde şöyle buyurmuştur:

  Allah, adaleti ayakta tutarak kendisinden başka ilâh olmadığına şahitlik etti. Melekler ve ilim sahipleri de buna şahitlik ettiler

  Âl-i İmrân Suresi 18. Ayet

  Bak, Allah Teâlâ birliğine şahit olarak nasıl önce zatını, ikinci olarak melekleri ve üçüncü olarak da âlimleri zikretti. İlmin şeref ve faziletini, kıymet ve yüceliğini anlamaya bu âyet yeterlidir.

  Allah içinizden inananları ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltir

  Mücâdile Suresi 11. ayet

  Allah Teâlâ diğer âyetlerde şöyle buyurmuştur:

  De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?

  ZÜMER SURESİ 9. AYET

  Kulları içinden Allah’tan tazim ve saygı ile sadece âlimler korkar

  Fatır Suresi 28. AYET

  De ki: Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter, bir de yanında kitabın (Kur’an) bilgisi olan yeter

  Ra’d suresi 43. ayet

  Kendisine kitaptan (özel) bir ilim verilmiş olan kimse ise, “Ben onu sana, gözünü açıp kapamadan getiririm’ dedi (ve getirdi)

  Neml suresi 40. ayet

  Ayette, onun bu işi ilim kuvvetiyle başardığına dikkat çekilmektedir.

  Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise, “Yazıklar olsun size! Iman edip salih amel yapanlara Allah’ın vereceği mükâfat daha hayırlıdır’ dediler

  Kasas suresi 80. ayet

  Allah Teâlâ bu âyette, ahiretin kıymetinin büyüklüğünün ilimle bilineceğini belirtti.

  Bazı gerçekleri anlatmak için biz, insanlara işte böyle temsiller getiriyoruz; onu sadece âlimler anlar

  Ankebût suresi 43. ayet

  Şayet onu, Peygamber’e veya aralarında yetki sahibi kimselere götürselerdi, onların arasından işin iç yüzünü anlayanlar, onun ne olduğunu bilirlerdi…

  nisa suresi 83.ayet

  Görüldüğü gibi âyette Allah Teâlâ, hadiselerdeki hükmünü anlamayı âlimlerin ictihadına havale etti ve ilâhî hükmü keşfetmede onların rütbesini peygamberlerin rütbesiyle birlikte zikretti. Bir yoruma göre,

  Ey âdemoğulları! Size ayıp yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise yarattık. Takva elbisesi daha hayırlıdır”

  Aʼrâf suresi 26. ayet

  Ayetinde geçen “giysi”den maksat ilimdir; “süslenecek şey”den maksat yakîndir yani şeksiz kesin imandır; “takva elbisesi’nden maksat ise hayâdır.

  Allah Teâlâ diğer âyetlerde şöyle buyurmuştur:

  Gerçekten biz onlara, ilim üzere genişçe açıkladığımız bir kitap getirdik.

  A’raf suresi 522 ayet

  Ve onlara (işin aslını) gerçek bir ilimle anlatıyoruz

  A’râf suresi 7. ayet

  Hayır, o, kendilerine ilim verilenlerin kalplerinde sabit olan apaçık âyetlerdir

  Ankebût suresi 49. ayet

  İnsanı yarattı. Ona beyanı (konuşmayı) öğretti

  Rahmân suresi 3. ayet ve 4. ayet

  Allah Teâlâ âyette insana konuşmayı öğretmesini ona verdiği bir nimet olarak zikretti.

  Onların her firkasından bir grup dinde derin bilgi sahibi olmak ve kavimleri döndüğünde onları uyarmak için geride kalmalı değil miydi? Umulur ki sakınırlar

  Tevbe suresi 122. ayet

  Uyarmaktan murat, ilim öğretmek ve doğruya yöneltmektir.

  Vaktiyle Allah, kendilerine kitap verilenlerden, “Kitabı mutlaka insanlara açıklayacaksınız ve onu gizlemeyeceksiniz’ diyerek söz almıştı

  Âl-i İmrân suresi 187. ayet

  Bu, ilmi öğretmeyi gerektirmektedir.

  Onlardan bir grup, bilerek gerçeği gizler

  Bakara suresi 146. ayet

  Âyet, ilmi gizlemeyi haram kılmaktadır. Allah Teâlâ, şahitlikle ilgili âyette de şöyle buyurmuştur:

  (Ey şahitler) Siz de şahitliği gizlemeyin. Kim onu gizlerse, hiç şüphesiz o, kalbi günahkâr biridir

  Bakara suresi 283. ayet