İçeriğe geç

Sohbet Okulu Dersleri

  Din nedir? Akıl sahibi insanları, kendi hür iradeleri ile en iyiye, en doğruya ulaştıran ilahi hükümlerin bütünüdür.

  Dinin kaynağı nedir? Cevap: Allah’tır.

  Dinin faydaları nelerdir? Cevap: Hem dünyada hem de ahirette adaleti sayesinde şerefi, namusu koruması ve mutluluğa kavuşturmasıdır.

  Dinler kaç çeşittir? Cevap: 3 çeşittir: Hak Din, Asılları bozulmuş din, batıl inanışlar.

  Hak Din nedir? Cevap: Kuralları yüce Allah tarafından belirlenip Hz. Muhammed ﷺ aracılığı ile insanlara bildirilen dindir.

  Hak dinin isimleri nelerdir? Cevap: 3 tanedir: İlahi din, semavi din, tevhid dini.

  Asılları değişmiş din nedir? Cevap: Bunlar asılları bakımından gerçek ilahi dinler iken sonradan insanlar tarafından bozulmuş, ilahi özelliklerini kaybetmiş dinlerdir.

  Batıl İnanışlar nedir? Cevap: Asılları bakımından da gerçek din ile ilgisi olmayan inanışlardır.

  Gerçek dinin vasıfları nelerdir? Cevap: Gerçek bir din insanlara bir olan Allah’ın varlığını bildirir ve yalnızca Allah’a ibadet edilmesini emreder. Ebedi olan ahiret hayatını bildirir. İnsanların eşit ve adaletli olduğunu söyler. Bu adalet doğrultusunda din insanın şerefini, namusunu vb. korur.

  İman nedir? Cevap: Sözlük anlamı: bir sözü tasdik etmek ve kabul etmek demek. Istılah: Allahtan başka ilah olmadığına, Peygamber Efendimizin ﷺ onun kulu ve resulü olduğuna ve kendisine gönderilen Kuran’ı Kerim’e tereddütsüz inanmak ve kalp ile tasdik etmek.

  Tevhid nedir? Cevap: Allah’ın bir ve tek olduğuna inanmaya denir.

  İslam nedir? Cevap: Allah’ın son peygamberi Hz. Muhammed ﷺ vasıtasıyla bütün insanlara gönderdiği en son dinin adıdır.

  İnanç yönünden insanlar kaç kısımdır? Cevap: 4 kısımdır: Mümin, kafir, müşrik ve münafık

  Mümin kime denir? Cevap: Mümin, iman esaslarına şeksiz ve şüphesiz iman ettiğini dil ile söyleyip kalp ile tasdik eden kimse demektir.

  Küfür nedir? Cevap: dini hükümlerin birini veya birkaçını inkar etmektir.

  Kafir nedir? Cevap: küfrü işleyen kişinin ismidir.

  Şirk nedir? Cevap: insanın imanında veya ibadetinde Allah’a başkalarını ortak koşması demektir.

  Müşrik nedir? Cevap: şirk yapan kimsenin ismidir.

  Şirk ile küfür arasındaki fark nedir? Cevap: küfrün daha genel olması şirkin daha özel olmasıdır.

  Günahların en büyüğü nedir? Cevap: Allah’a ‎ﷻ şirk koşmaktır.

  Şirk ayeti nedir? Cevap: (Kim Allah’a ortak koşmuşsa büsbütün sapıtmıştır.) و من يشرك بالله فقد ضل ضلال بعيدا

  Nifak nedir? Cevap: iki yüzlülük etmek olduğundan ve içindekinden farklı görünmek demek.

  Münafık nedir? Cevap: kalbi ile iman etmediği halde birtakım çıkarları sebebiyle mümin olduğunu söyleyen kimsedir.

  Ne zamandan beri Müslümanız? Cevap: Kalu beladan beri Müslümanız.

  Kalu bela nedir? Cevap: ruhların yüce Allah ile anlaşmasıdır.

  Kalu belanın gerçekleştiği yere ne denir? Cevap: “elest bezmi” denir.

  İslam’ı duymayan kimseler sorumlu mudur? Cevap: sorumlu olmaz ama herhangi bir şeye ilah derse sorumlu olur.

  Kalbinde zerre iman bulunan kimsenin sonucu nedir? Cevap: sonunda cennete girer.

  Halis ne demek? Cevap: temiz, saf, karışıksız, bozuk olmayan demek.

  Halis İman nedir? Cevap: içinde şirk olmayan sırf Allah sevgisi ve korkusu ile olan imandır.

  Ehli sünnet ne demektir? Cevap: Kuran ve Sünnetin öğrettiği şekilde inanan ve yaşayan grup demektir.

  Fırkayı Naciye nedir? Cevap: Peygamber Efendimiz ﷺ “Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak: birisi hariç diğer hepsi cehennemde olacak” diyor. Oradakiler: “O kurtulacak grup hangisidir ya Resûlullah” diye sordular. Efendimiz ﷺ “Benim ve ashabımın yolunda olanlar buyurdu. İşte bu kurtulan fırkaya “fırkayı naciye” denir. Bir diğer ismi ehli sünnet vel cemaattir.

  İtikadi mezhepler kaç tanedir? Cevap: 2 Tanedir: Maturudi ve Eşari

  Maturidi mezhebinin kurucu kimdir? Cevap: Muhammed b. Muhammed’dir. Künyesi Ebu Mansur’dur. Hicri 238 miladi 852 de Semerkandın Maturid köyünde doğmuştur. Hicri 333, miladi 944 tarihinde yine Semerkand’da vefat etmiştir.

  Eşari mezhebinin kurucusu kimdir? Cevap: Ebul Hasan eş-Eşari’dir. Asıl adı İsmaildir. Hicri 260 miladi 873 de Basra’da doğmuştur. Nesebi ashab-ı kiramdan Hz Ebu Musa el-Eşari’ye ulaştığı için ona nisbetle “Eşari” denilmiştir. Hicri 324, miladi 936 da Bağdatta vefat etmiştir.

  Bu iki mezhep dışında mezhep var mıdır varsa bunlara ne denir? Cevap: Hariciyye, Şia, Mutezile, Mürcie, Cebriyye, Müşebbihe vardır. Bunlara bidat ehli denir ama kafir denmez.

  İmanın sıhhat şartları kaç tanedir ve nelerdir? Cevap: 4 tanedir: 1) İman, hür ve iradeye bağlı olmalı zorla veya başka yol kalmadığından olmamalıdır. 2) Kişi imandan sonra inanç esaslarından birini veya birkaçını inkar etmemelidir. 3) inan korku ve ümit arasında olmalıdır. 4) İmandan şüphe olmamalıdır.

  İtikat esaslarının özellikleri kaç tanedir ve nelerdir? Cevap: 6 tanedir: 1) İtikat esaslarında zorlama yoktur. Yani kişinin esaslarına zorlanması söz konusu değildir. 2) İnanç esasları katidir, yakin ifade eder. Yani Kuran ve mütevatir sünnette yer almış olması hasebiyle verdikleri bilgiden şüphe edilmez. 3) İtikat esarları açıktır, sadedir. Yani insan bunları algılamada bir problem yaşamaz. 4) İtikad esasları bir bütündür, bölünme ve parçalanma kabul etmez. 5) İnanç esasları zaman, mekâna, fert ve toplumlara göre değişmez. 6) İtikat esasları insan fıtratına en uygun yapıya sahiptir.

  Allah’ın birliğine delil ayetler nelerdir? Cevap: 1) افي الله شك فاطر السماوات و الارض “Gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe mi var?” (İbrahim 14/10) 2) و قال لو كنا نسمع “Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık (şimdi) şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık.” (Mülk 10. Ayet) 3) “O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerinden biri, sizi topraktan yaratmış olmasıdır. Sonra dünyaya yayılmış beşeriyet haline geldiniz.” (Rum 30/20)

  Allah’ın zati sıfatları nedir ne anlama gelir? Cevap: Allah Teala’nın sadece zatına mahsus sıfatlara zati sıfatlar denir.

  Zati sıfatlar kaç tanedir ve nelerdir? Cevap: Zati sıfatlar 6 tanedir: Bunlar, vücud, kıdem, beka, vahdaniyet, muhaefetün lil havadis kıyam bi nefsihi’dir.

  Vücud ne demektir? Vücud Allah vardır, varlığı başkasından değil, zatının gereğidir demektir.

  Allah Teala’nın zati sıfatları neden vücud ile başlar? Cevap: Çünkü Allah’ın bütün sıfatlarının önce varlığının bilinmesi sıfatı gelir.

  Kıdem ne demektir? Cevap: Kıdem Allah Telanın varlığının başlangıcı yoktur demektir.

  Beka ne demektir? Cevap: Allah Teala’nın varlığının sonu olmaması, daima var bulunması demektir.

  Vahdaniyet ne demektir? Cevap: Allah Teala’nın zatında, sıfatlarında ve fiillerinde bir tek olması demektir.

  Muhalefün lil havadis ne demektir? Cevap: Allah Teala’nın yaratılmış olan hiçbir şeye benzemesi demektir.

  Kıyam bi nefsihi ne demektir? Cevap: Allah Teala’nın varlığı ve mevcudiyeti bir başkasına muhtaç değildir aksine varlığı kendi zatındandır demektir

  Cevher ve Araz nedir? Cevap: Cevher bir şeyin maddesi demektir. Araz ise, o maddenin varlığına bağlı olarak ortaya çıkan bir özelliktir. Örnek: Demir bir cevherdir, onun sertliği ise bir arazdır. Gümüş bir cevherdir, onun beyazlığı ise bir arazdır.

  Allah Teala’nın cevheri veya arazı var mıdır? Cevap: Cevher ve araz Allah için düşünülemez.

  Allah’ın subuti sıfatları kaç tanedir? Cevap: Allah’ın subuti sıfatları 8 tanedir. Bunlar, hayat, ilim, irade, kudret, semi, basar, kelam, tekvin.

  Hayat sıfatının anlamı nedir? Cevap: Allah Teala hayat sahibidir, demektir.

  İlim sıfatının anlamı nedir? Cevap: Allah Teala her şeyi bilir, demektir.

  İrade sıfatının anlamı nedir? Cevap: Allah Teala ne irade ederse o olur veya olmaz demektir.

  Kudret sıfatının anlamı nedir? Cevap: Allah Teala kudret sahibi olup her şeye gücü yetendir, demektir.

  Semi nedir? Cevap: Allah Teala her şeyi işitendir, demektir.

  Basar sıfatının anlamı nedir? Cevap: Allah Teala her şeyi görendir, demektir.

  Kelam sıfatının anlamı nedir? Cevap: Allah’ın söylemesi ve konuşması demektir.

  Tekvin sıfatının anlamı nedir? Cevap: Allah Teala yoktan var eden, demektir.

  Allah’ın zati ve sübuti sıfatları arasındaki fark nedir? Cevap: Allah’ın zati sıfatları sadece kendisine has olan sıfatlarıdır, Allah’tan başkası için bu sıfatlar düşünülmez. Fakat Subuti sıfatların benzeri Allah’ın kullarına ikramı olarak diğer varlıklarda bulunur.

  Melekler nedir ve kimlere denir? Cevap: Melekler Allah’ın emirlerini yerine getiren ve gözle görülmeyen nurdan yaratılmış varlıklardır.

  Meleklere inanmak şart mıdır? Cevap: Bir kişinin Allah’a Teala, Peygamberlere ve Allah’ın kitaplarına inanması için, meleklerin varlığına inanması şarttır.

  Meleklere inanmak neden şarttır? Cevap: Çünkü Allah Teala ilahi emirlerini peygamberlere melekler vasıtasıyla bildirmiş, peygamberlerde gelen bu emirleri insanlara duyurmuştur.

  İmanın şartlarında meleklere iman neden peygamberlerden ve kitaplara imandan önce gelir? Cevap: Çünkü peygamberliği getiren, vahyi ve kitapları indiren meleklerdir. Bu sebepledir ki meleklere iman; “iman esasları” arasında Allah’a Teala imandan sonra yer almıştır

  Allaha imandan sonra meleklerin gelmesinin delili var mı? Cevap: Kuranı Kerim: “Allah’a imandan sonra meleklerin, daha sonra kitaplarına ve peygamberlerine iman etmek emredilmiştir: Bakara suresinde, “Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, müminlerde (iman ettiler), Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. ‘Allah’ın peygamberlerinden hiçbiri arasında ayrım yapmayı. İşittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz, affında sığındık! Dönüş’ dediler. (Bakara 2/285) Hadisi Şerif: Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimize iman nedir deyince şöyle cevap vermiştir: “İman Allah’a, meleklerine kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe inanmaktır.

  Meleklerin varlığına inkâr eden kafir olur mu? Cevap: Naslarlavarlığı sabit olan melekleri inkâr eden; Kuran, Sünnet ve icma-ı ümmete göre kafir olur.

  Melekleri inkar eden neden kafir olur? Cevap: Çünkü Allah Teala, “Kim Allah’ı meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse; o uzak bir sapıklığa düşmüştür.” (Nisa 4/136) buyurmuştur.

  Melekler neyden yaratılmışlardır? Cevap: Melekler nurdan yaratılmışlardır.

  Melekleri insanlar görebilir mi? Cevap: Melekler, nurdan yaratılan, ruhani ve latif varlıklar oldukları için, kendilerine mahsus olan bir mahiyet ve hakikatleri onların insan gözüne görünmesine engel teşkil eder.

  Peygamberler melekleri görmüşler mi? Cevap: Allah Teala, hidayet rehberi olarak gönderdiği üstün vasıflı insanlar olan peygamberlerine bu kuvveti verdiğinden, yalnız onlar melekleri hakiki hüviyetleri veya Allah’ın dilediği surette görebilmişlerdir.

  Melekleri göremediğimiz için onlar yoktur diyebilir miyiz? Cevap: Meleklerin görünmeyişleri, mevcut olmadıklarından veya asla görünmez olduklarından değil, bizim onları görecek kabiliyet üzere yaratılmadığımızdandır. Var olduğu bilinen, ilim yoluyla ispat edilen, hissedilen fakat görülemeyen varlıklar vardır. Mesela aklın var olduğu bir gerçektir ama gözle görülmemesi bunun yok olduğu anlamına gelmez.

  Meleklerde erkeklik ve dişilik var mıdır? Cevap: Melekler Allah’ın emirlerine harfiyen bağlıdırlar. O’na asla karşı gelmez ve isyan etmezler, herhangi bir yasağın çiğnemezler, günah işlemezler. Yerde ve gökte birtakım vazifeler ile meşgul olurlar.

  Melekler gaybı bilirler mi? Cevap: Melekler gaybı bilmezler.

  Melekler insan suretine bürünebilir mi? Cevap: Melekler insan suretine ve diğer hissi suretlere bürünebilirler. Bu suretleri onlara asıl özelliklerini kaybettirmez.

  Melekler insanlara güç, kuvvet ve destek verebilir mi? Cevap: Melekler, peygamberlerle beraber olan, onların yolunda yürüyen imanları kuvvetli gerçek müminlere ve salih kullara da kuvvet vererek destek olurlar. Müminlere darlık zamanlarında özellikle Allah yolunda savaşırken saf turarak yardım ederler ve müjdeler verirler.

  Dört büyük meleğinin isimleri nelerdir? Cevap: Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil

  Cebrail aleyhisselamın diğer isimleri nelerdir? Cevap: Cebrail aleyhisselamın diğer isimleri 3 tanedir. 1) Ruhul Kudus, 2) Ruhul Emin,  Bu iki isim Cebrail aleyhisselam güvenilir ruh olduğu için verilmiştir. 3) Seyyidül Melaike. (Meleklerin efendisi demektir.)

  Cebrail aleyhisselamın görevi nedir? Cevap: Allah tarafından vahiy getirmekle görevlidir.

  Mikail aleyhisselamın görevi nedir? Cevap: Canlıların rızıklarını idare etmekle görevlidir.

  İsrafil aleyhisselamın görevi nedir? Cevap: Kıyamet günü sûra üflemekle vazifeli melektir. Kıyamet günü Allah’ın emri ile iki defa sura üfleyecektir. İlkinde kıyamet kopacak, ikincisinde de tekrar diriliş meydana gelecektir.

  Azrail aleyhisselamın görevi nedir? Cevap: Azrail aleyhisselamın görevi ölüm sırasında canlıların ruhunu almaktır.

  Azrail aleyhisselamın diğer ismi nedir? Cevap: “Melekül mevt” (ölüm meleği)

  4 büyük melekten başka görevli melekler var mıdır? Cevap: Evet, bunları başlıca Kiramen Katibin, Hafaza Melekleri, Münker ve Nekir, Hameli Arş, Mukerrabun, Malik ve Rıdvan olarak sıralayabiriz.

  Kiramen katibin meleklerinin görevi nedir? Cevap: Kiramen katibin, insanların hayır, şer, iyi ve kötü diye nitelendirilen bütün söz, iş ve davranışlarını, onların amel deflerine yazmak ve bu defterleri korumakla görevlidirler.

  Amel defteri nedir? Cevap: Yazıcı meleklerin, inşaların söz, iş ve davranışlarını yazdığı kitabın ismidir.

  Bu kitap insanlara verilecek midir? Cevap: Amel defteri, kıyamet gününde insanlara ön ve arka taraflarından, sağ veya sol ellerine verilerek, “Oku kitabını” (İsra 17/140) denilecek, insanlar da bütün yaptıklarını, bu kitapta eksiksiz olarak bulacaklardır.”

  Hafaza meleklerinin görevleri nelerdir? Cevap: Allah Teala tarafından mükellef her varlık (insan ve cin) için onu zararlardan koruyacak bir melek görevlendirilmiştir. Bu melekler her daim insanların yanında olurlar ve ondan sözlü, fiili veya fikri zararlı bir şeyin meydana gelmemesi için kulu korurlar. Ancak kul iradesiyle kendisini zarara sokacak eylemlerde bulunursa bunun dışındadır.

  Hameli Arş meleklerinin görevi nedir? Cevap: Arşı taşıyan meleklere Hameli Arş melekleri denir. Kıranı Kerimde, bu meleklerle ilgili olarak şöyle buyrulmaktadır: “Arş’ı yüklenen ve bir de onu çevresinde bulunanlar (melekler), Rabblerini hamd ile teşbih ederler, O’na iman ederler. Müminlerin de bağışlanmasını isterler: Ey Rabbimiz! Senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve seni yoluna gidenleri bağışla, onları cehennem azabından koru! (derler)! (Mümin 40/9)

  Mukarrebun meleklerinin görevi nedir? Cevap: Bu melekler, Allah’ı teşbih ve anmakla görevli olup, Allah’a çok yakın ve O’nun katında şerefli mevkiileri bulunan meleklerdir.

  Malik meleğinin görevi nedir? Cevap: Kuranı Kerim’de adı geçen meleklerden biri de cehennem bekçisi olan Malik’tir. Malik, cehenneme nezaret eden bütün meleklerin başıdır.

  Rıdvan meleğinin görevi nedir? Cevap: Rıdvan, cennet kapılarında bekçi olan, cennete girecek müminleri selamla karşılayıp onlara hizmet eden meleklerin reisine denir.

  Rıdvan meleği cennetin kapısını ilk kime açacaktır? Cevap: İlk Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme açacaktır.

  Bu anlatılanlar dışında da görevli melekler var mıdır? Cevap: Buraya kadar anlatılanlardan başka, insanın kalbine doğruyu ve gerçeği ilham etmekle, namaz kılanlarla birlikte Fatiha suresinin bitiminde “amin” demekle, her gün sabah ve ikindi namazlarında müminlerle birlikte olmakla, Kuran okurken yeryüzüne inmekle, sokakları ve yolları dolaşıp zikir, Kuran ve ilim meclislerini arayıp bulmakla, müminlere özellikle bilgin müminlere rahmet okumakta, sadece Allah’a hamd ve secde etmekle görevli meleklerde vardır.

  Cinler nasıl varlıklardır? Cevap: Cinler, ateşten yaratılmış gözle görülemeyen varlıklardır.

  Müslüman ve Kafir cinler var mıdır? Cevap: Evet bazı cinler Müslüman olup bazıları ise kafirdir.

  Cinler cennete veya cehenneme girecekler mi? Cevap: Cinlerden Müslüman olanlar Müslümanlarla beraber cennete girecektir. Aynı şekilde cinlerden kafir olanlarda insanlardan kafir olanlarla birlikte cehenneme girecektir.

  Cinler geleceği bilirler mi? Cevap: Cinler geleceği bilmez ve gayb aleminden habersizlerdir.

  Cinler insanlara benzer mi? Cevap: Cinler yeme, içme, evlenip çoğalma, erkeklik, dişilik, doğup büyüyüp ölme, iman ve ilahi emirlere itaat etmeyle sorumlu olma, kıyamet gününde hesaba çekilip cennet veya cehenneme girmeleri yönünden insanlara benzerler. Hayatlarının uzun olmaları, çok hızlı hareket etmeleri, şekil değiştirebilmeleri ve bazı insanüstü kuvvetlere sahip olmaları gibi sebeplerle insanlara benzemezler.

  Şeytan nedir neyden yaratılmıştır? Cevap: Şeytan kuranda iblis adıyla anılan azmış ve Rabbinin buyruğuna isyan ederek sapıklığa düşmüş cinlerdendir ve ateşten yaratılmıştır.

  Meleklerin Hz. Ademe secde etmeleri şirk midir? Cevap: Hayır şirk değildir. Bu secde ibadet kastıyla yapılan secde değil, selam ve saygı ifade eden kendisine selam verilmekte olan kişinin değerini ve ona değer vereni bilmek anlamındadır.

  Kitaplara iman etmek şuan mevcut olan incil ve tevratlara iman etmeye mi denir? Cevap: Hayır, biz bugün diğer milletlerin ellerinde bulunup tahrife uğrayan ve semavi oldukları söylenen kitaplara değil de, Allah’ın aslen peygamberlerine göndermiş olduğu kitapların tümünün asıllarına iman ederiz.

  Kuranı Kerimde bulunan ayetler ve sözler zamana ve mekana göre değişir veya hükmünü kaybeder mi? Cevap: Kuranı Kerim’in hiçbir sözü zamanımıza kadar değişmeyeceği gibi, kıyamete kadar da değişmeyecektir; çünkü Allah onu değişiklikten koruyacağını şöyle beyan eder:

  “Kuranı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız.”

  (Hicr 15/9)

  Suhuf nedir ve bunlara neden suhuf denmiştir? Cevap: Suhuflar, indirildikleri dönemlerin imkanlarına göre, tabletler, levhalar ve çeşitli malzemeler üzerine yazılmış mukaddes metinlerdir. Allah Teala tarafından vahiy yoluyla inen kitapların bir kısmına, hacimlerinin küçük olması sebebiyle “sahifeler” anlamında “suhuf” denmiştir.

  Suhufar günümüze ulaşmış mıdır? Cevap: Hayır, zamanımıza ulaşan suhuf yoktur.

  İlahi kitaplar kaç tane ve nelerdir? Cevap: İlahi Kitaplar 4 tanedir bunlar Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı Kerimdir.

  İlahi kitapların diğer ismi denir? Cevap: İlahi kitapların diğer ismi semavi kitaptır.

  Tevrat nedir ve kime gönderilmiştir? Cevap: Hz. Musa’ya (aleyhisselam) indirilen ve “kanun, şeriat” gibi anlamlara gelen Tevrat, İsrail oğullarına indirilmiştir.

  Günümüzde var olan Tevrat sahih midir? Cevap: Bugün elde bulunan Tevrat’ın tahrif edilmiş olduğu kesindir ve yahudiler tarafından uydurularak değiştirilmiştir.

  Zebur nedir ve kime gönderilmiştir? Cevap: Yazılı kitap anlamına gelen Zebur, Hz. Davud’a (aleyhisselam) gönderilmiş ilahi bir kitaptır.

  İncil nedir ve kime gönderilmiştir? Cevap: İncil müjde ve talim anlamına gelmekte olup Hz. İsa’ya (aleyhisselam) gönderilmiştir.

  Günümüzde var olan İnciller sahih midir? Cevap: Hz. İsa (aleyhisselam) yaşam süresince bir İncil yazmadığı veya yazdırmadığına göre, kendisinden sonra yazıdan mevcut İnciller, Hz. İsa’nın (aleyhisselam) gözetimi ve kontrolü olmadan kaleme alınmıştır.

  Kuranı Kerim nedir ve kime gönderilmiştir? Cevap: Kuran sözlükte “kaf, ra ve elif” kökünden; okumak ya da toplamak anlamında bir mastar olup Hz. Muhammed’e  ﷺ indirilmiş ve tüm insanlığa gönderilmiştir.

  Kuranı Kerim kaç senede inmiştir? Cevap: 23 senede inmiştir.

  Kuranı Kerim neden tek seferde inmemiştir? Cevap: Çünkü, eğişik suallere cevap vermek, meydana gelen sorunlara çareler getirmek gibi insanların farklı zamanlarda ihtiyaç duydukları meselelerine çözüm getirmek için.

  Peygamberlerden birine iman etmeyene ne denir? Cevap: Bu kimseler mümin ve Müslüman sayılmaz.

  Peygamberlik çalışarak elde edilebilir mi? Cevap: Peygamberlik kişinin çabalamasıyla elde edilebilecek bir mertebe değildir.

  Peygamberlerin sayısı kaçtır? Cevap: Bir rivayete göre 124 bin olup tam sayısı bilinmemektedir.

  Kuranda geçen peygamberler nelerdir ve kaç tanedir? 25 tane olup isimleri şöyledir:

  1. Hz. Adem (a.s)
  2. Hz. Idris (a.s)
  3. Hz. Nuh (a.s.)
  4. Hz. Hûd (a.s)
  5. Hz. Salih (a.s)
  6. Hz. Ibrahim (a.s)
  7. Hz. Ismail (a.s)
  8. Hz. Lût (a.s)
  9. Hz. Ishak (a.s)
  10. Hz. Yakûb (a.s)
  11. Hz. Yusuf (a.s)
  12. Hz. Eyyûb (a.s)
  13. Hz. şuayb (a.s)
  14. Hz. Musa (a.s)
  15. Hz. Harun (a.s)
  16. Hz. Davut (a.s)
  17. Hz. Süleyman (a.s)
  18. Hz. Zülkifl (a.s)
  19. Hz. İlyas (a.s)
  20. Hz. El- Yesâ (a.s)
  21. Hz. Yunus (a.s)
  22. Hz. Zekeriya (a.s)
  23. Hz. Yahya (a.s)
  24. Hz. Isa (a.s)
  25. Hz. Muhammed (s.a.v)

  Kuranı Kerim’de geçen bu isimlerden başka isim geçmiyor mu? Cevap: Üzeyir, Lokman, Zü’lkarneyn isimleri Kuran’da zikredilmiştir. Fakat bunların peygamber mi yoksa veli mi oldukları Kuran’da belirtilmemiştir.

  Peygamberler arasında üstünlük mevcut mudur? Bütün peygamberler ilahi vahye mazhar olmakla birlikte, vahye muhatap oluş şekilleri, peygamberlik süreleri, gönderilmiş oldukları coğrafya gibi özellikler açısından aralarında bir üstünlük mevcuttur.

  Peygamberlerin en üstünü kimdir? Cevap: Hz. Muhammed’dir ﷺ.

  Ulul azim peygamberler kimlere denir ve kaç tanedir? Cevap: Büyük zorluklara göğüs geren peygamberlere denir. Bunlar Hz. Musa, Hz. İsa Hz. Davud, Hz. Nuh, Hz. İbrahim ve Hz. Muhammed ﷺ.

  Peygamberlerin sıfatları kaç tanedir ve nelerdir? Cevap: 5 tanedir bunlar: Sıdk, Emanet, İsmet, Fetanet, Tebliğ,

  Sıdk ne anlama gelir? Cevap: Doğru olmak demektir. Peygamberler yalan söylemez onlar sadece doğruyu konuşur.

  İsmet ne anlamak gelir? Cevap: Peygamberler günah işlemezler.

  Fetanet ne anlama gelir? Cevap: Peygamberler çok zeki ve akıllıdırlar.

  Tebliğ ne anlama gelir? Cevap: Peygamberler Allah’tan aldıkları buyrukları ve yasakları ümmetlerine eksiksiz iletirler.

  Peygamberler kaç türlü vahiy almıştır? Cevap: 1. Gerçek rüya ile 2) Vahiy meleğinin getirmesi ile 3) Vasıtasız vahiy ile yani Allah Teala doğrudan bir vasıta olmadan vahyeder.