İçeriğe geç

Tecvid Dersleri

  Kuranı Kerim harfleri kaç tanedir? 28 tanedir bir de lam elif vardır.

  Kalın harfler kaç tanedir ve nelerdir? Kalın harfler yedi tanedir bunlar: خ ص ض غ ط ظ ق

  Peltek harfler kaç tanedir? Peltek harfler 3 tanedir: ث ذ ظ

  Dudak harfleri kaç tanedir? Dudakları harfleri 4 tanedir: ب ف م و

  Tecvid nedir? Tecvid sözlükte “bir şeyi güzel yapmak, süslemek, hoşça yapmak” gibi anlamlara gelir. Istılah manası “Her harfin mahreç ve sıfatını yerine getirmek suretiyle, mertebelerini tertip ederek onları en güzel şekilde okumaktadır.

  Med Nedir? Med, sözlükte uzatmak demektir. Tecvid ilminde ise, med veya lin harflerinden biri ile sesi uzatmaya denir.

  Bir elif miktarı ne kadardır? Bir parmak kaldıracak kadar geçen zaman ölçüsüdür. Elif diyecek kadardır.

  Med harfleri ne demektir? Önüne geldiği harfi uzatan harflere med harfleri nedir.

  Med harfleri kaç tanedir ve nelerdir? Med harfleri 3 tanedir: ا و ي

  Vav, ya ve elifin med harfi olabilmesi için gereken şartlar nelerdir? Vav sakin kendinden önceki harf ötreli olursa med harfi olur. Kalın harflerde u; ince harflerde ise ü-u arası bir sesle okunur. Ya sakin kendinden önceki harf esreli olursa med harfi olur. Kalın harflerde ı (y) arası bir sesle; ince harflerde ise i şeklinde. Elif sakin kendinden önceki harf üstün olursa med harfi olur. Kalın harflerde a; ince harflerde ise e-a arası bir sesle okunur.

  Sebebi Med Nedir? Bir harfi bir eliften fazla uzatmaya sebep olan işaretlere sebebi med denir. Bunlar hemze ve sukun olmak üzere ikiye ayrılır.

  Hemze Nedir? Harekeli elife hemze denilir kırık veya dik yazılabilir.

  Sukun Nedir? Sukün harekesi olmayan harf demektir ve sukunu lazım ve sukunu arız olmak üzere ikiye ayrılır.

  Sukunu arız nedir? Durulduğunda sukun olan, geçildiğinde ise harekeye dönüşen geçici sükunlara denir.

  Sukunuzu arıza örnek verebilir misin? Ayet sonlarında durulduğunda sakin okunması, geçildiğinde ise harekeli okunması sukunun geçici olduğuna ve kalıcı olmadığının delilidir ve sukuna arıza örnek olarak verilebilir.

  Sukunu lazım nedir? Durulduğunda ve geçidiğinde sükunluk özelliğini kaybetmeyen sukunlara denir.

  Sukunu lazıma örnek verebilir misin? Sukunu lazım şedde ve cezm olmak üzere iki kısımdan oluşur. Bütün şeddeler ve sukunlar buna örnek verilebilir.

  Medler kaç kısma ayrılır? Medler asli med ve fer’i med olmak üzere iki kısma ayrılır.

  Asli med nedir? Sadece med harfleri ile olan medlere denir ve bir elif miktarı uzatılır. (Bundan az veya çok uzatılmaz.)

  Asli med kaç tanedir ve isimleri nelerdir? Asli med 1 tanedir o da meddi tabiidir.

  Fer’i med nedir? Med harfleriyle beraber sebebi med nedeniyle bir eliften fazla uzatılan medlere denir.

  Fer’i med kaç tanedir ve isimleri nelerdir? Fer’i med 5 tanedir. Bunların isimleri: Meddi Muttasıl, Meddi Munfasıl, Meddi Lazım, Meddi Arız, Meddi Lin

  Meddi Tabi Nedir? Bir kelimede harfi medden olursa ve sebebi medden (hemze, sukun) bir şey olmaz ise buna meddi tabi denir. 1 elif miktarı uzatılması vaciptir birden az veya çok uzatılmaz. قال

  Meddi Muttasıl Nedir? Harfi medden sonra sebebi medden hemze gelirse ve bu tek kelimede olursa buna meddi muttasıl denir. Bir elif miktarından fazla uzatmak görüş birliği olduğundan vaciptir. Üç ve dört uzatmak ise caizdir. يشاء

  Meddi Munfasıl Nedir? Harfi medden sonra sebebi medden hemze gelirse ve bunlar ayrı kelimelerde olursa buna meddi munfasıl denir. En fazla dört en az bir elif miktarı uzatılır. Görüş birliği olmadığı için hükmü caizdir. يا ايها

  Meddi Lazım Nedir? Harfi medden sonra sebebi medden sukunu lazım gelirse ve bu tek kelimede olursa buna meddi lazım denir. En az iki en fazla dört elif miktarı uzatılır. Görüş birliği olduğu için hükmü vaciptir. دابة

  Meddi Lazım tek kelimede olmazsa ne olur? Meddi lazım geçerli olmaz ve uzatılmaz.

  Meddi lazımın çeşitleri nelerdir? Meddi lazım ya kelime de olur ya da harf olur yani iki çeşittir.

  Meddi lazım kelimede nasıl okunur? Harfi medden sonra sukunu lazım da şedde gelirse ağır okunur, دابة cezm gelirse hafif okunur. الان

  Meddi lazım harfte nasıl okunur? Harfi medden sonra sukunu lazımdan şedde gelirse ağır okunur الم cezm gelirse hafif okunur. ميم

  Meddi Arız Nedir? Meddi arız sözlükte geçici med demektir. Tecvid ilminde ise harfi medden sonra sebebi medden sukunu arız gelirse meddi arız olur.

  Meddi Arız kaç elif uzatılır hükmü nedir? En az bir en çok dört elif miktarı uzatılır. Mühtelefun fih olduğu için hükmü caizdir.

  Vecih nedir? Vecih, çeşit, şekil, tarz demektir.

  Meddi arızın okunuş vecihleri var mıdır? Evet, meddi arız kelimenin sonundaki harekeye göre farklı vecihlerde okunur.

  Kelimenin sonu üstün ise kaç vecih caiz olur? 3 vecih caiz olur. Bunlar Tul, Tavassut ve Kasr dır.

  Tul Nedir? Tul 4 elif miktarı uzatacak şekilde okumaya denir.

  Tavassut Nedir? İki veya üç elif miktarı uzatacak şekilde okumaya denir.

  Kasr Nedir? Bir elif miktarı uzatarak okumaya denir.

  Kelimenin sonu esre ise kaç vecih caiz olur? 4 vecih caiz olur. Bunlar Tul, Tavassut, Kasr ve Revm dir.

  Revm Nedir? Gizli ve zayıf bir şekilde sesin üçte birlik kısmıyla harekeyi belli etmeye denir.

  Kelimenin sonu ötre ise kaç vecih caizdir? 7 vecih caizdir. Bunlar tul, tavassut, kasr, tul ile işmam, tavassut ile işmam, kasr ile işmam, revm.

  İşmam Nedir? Kelimedeki son harfin harekesini belli etmek için sukundan sonra dudakları öne doğru toplamak demektir.

  Revm ve işmam neden yapılır? Okuyucunun son harfin harekesinin bilincinde olduğunu dinleyenlere belirtmek için yapılır. Ancak yapılması zorunlu değildir. Dinleyici yoksa yapılmaz.

  Revm ile işmam arasındaki fark nedir? Revm üçte birlik ses ile işmam ise dudak hareketiyle yapılır.

  Yusuf Suresinin 11. Ayetinde bulunan لَا تَأْمَنَّۭࣕا kelimesi nasıl okunur? Nunun şeddesi, dudakları önde toplamak suretiyle ses kesilmeden bir ötre işareti göstererek işmam yapılır. Bu Kuranı Kerimde istisna bir kelimedir.

  Lin nedir? Kelime manası olarak, yumuşak olmak” demektir.

  Lin harfleri nelerdir? Vav ile ya harfi sakin (cezimli) olup kendisinden önceki harfin harekesi de üstün olursa bu iki harf lin harfi olur.

  Meddi lin nedir? Lin harflerinden sonra, sukun (arız veya lazım) gelirse meddi lin olur.

  Meddi lin kaç saniye uzatılır? Yerine göre 4 elif, 3, elif, 2 elif veya 1 elif uzatarak okunur.

  Meddi lin okunurken uzatma nasıl yapılır? Meddi linde uzatma hareke üzerinde değil, lin harfi üzerinde kayılarak yapılır. قريش  kureyyyş şeklinde okunur.

  Meddi linin hükmü nedir? Muhtelefun fih olduğu için hükmü caizdie.

  Meddi linin uzatma sayıları neye göre belirlenir? Meddi linin okunuş şekilleri (vecihleri) sukununa göre belirlenir.

  Lin harfinden sonraki harfte sukunu lazım olursa iki vecih caiz olur? 1) Tul: Dört elif miktarı uzatarak okumaya denir. 2) Tavassut: İki veya üç elif uzatarak okumaya denir.

  Lin harfinden sonraki harfte sukunu arız olursa ne olur? Kelimenin sonraki harekesine göre farklı vecihlerde okunur. Bu vecihler meddi arızda anlatıldığı gibidir. Tek farkı tul olanlar meddi linde 3 elif miktarı uzatılacak şekilde okunur.

  Tenvin Nedir? Tenvin sözlükte “nunlatan hareke demektir, yani iki üstün, iki esre ve iki ötreye denir.

  Sakin nun nedir? Cezimli nuna sakin nun denir.

  İhfa nedir? İhfa sözlükte “saklamak, gizlemek, üzerini örtmek” gib anlamlara gelir. Tecvid ilminde ise, tenvin veya sakin nundan sonra ihfa harflerinden birinin gelmesine denir.

  İhfa harfleri kaç tanedir ve nelerdir? İhfa harfleri 15 tanedir ve şunlardır:  ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك

  İhfa nasıl yapılır? Sesi iniltili bir şekle sokup, tenvin veya sakin nunu saklayarak mahrecine yaklaşıp, dili üst veya alt damağa dokundurmadan okuyuş yapılır. مَنْ شَكَرَ

  İhfa yapmanın hükmü nedir? Vaciptir.

  İzhar nedir? Sözlükte “belirtmek, açığa çıkarmak” gibi anlamlara gelir. Tecvid ilminde ise, tenvin veya sakin nundan sonra izhar harflerinden birinin gelmesine denir.

  İzhar harfleri kaç tanedir ve nelerdir? İzhar harfleri 6 tanedir bu harflere aynı zamanda boğaz harfleri anlamına gelen “hurufu halk denir” bunlar: ء ه ع ح خ غ

  İzhar nasıl yapılır? Tenvin veya sakin nundan sonra izhar harflerinden biri geldiğinde, tenvinin veya sakin nunun açığa çıkarılarak net bir şekilde okunur. هَُوَ الإِ نْفِصاَ لُ

  İzhar yapmanın hükmü nedir? Vaciptir.

  İklab nedir? Sözlükte, çevirmek ve dönüştürmek anlamlarına gelir. Tecvid ilminde ise, tenvin veya sakin nundan sonra be harfi geldiğindi tenvin veya sakin nunun mime çevrilerek okunmasına iklab denir.

  Sakin mim kaç çeşit okunur? İdğamı meal gunne, ihfa-i şefevi ve mimin izharı olmak üzere 3 çeşit okunur.

  Sakin mimden sonra idğamı meal gunne nasıl yapılır? Sakin mimden sonra harekeli mim gelirse mim mime katılarak şeddeliymiş gibi okunur.

  İhfa-i Şefevi nedir nasıl yapılır? Sakin mimden sonra be harfi gelirse mim be’nin içinde gizlenerek okunmasına İhfa-i Şefevi denir.

  Mimin izharı nedir nasıl yapılır? Sakin mimden sonra mim ve be harfi dışında bir harf gelirse mimin açık bir şekilde okunmasına mimin izharı denir.

  İdğam nedir? Sözlükte, bir şeyi başka bir şeye katmak demektir. Tecvid ilminde ise misleyn (iki aynı), mütecaniseyn (iki cins) veya mütekaribeyn (iki yakın) harften birini diğerine katmaktır.

  Gunne nedir? Genizden gelen, inilti ile çıkan sese denir.

  İdğamı meal ğunne nedir? Bir harfi başka bir harfe katarak genizden gelen bir sesle tutarak okumak anlamına gelmektedir. Tecvid ilminde tenvin veya sakin nundan sonra ye, mim, nun, vav harflerinden biri gelirse idğamı meal ğunne olur.

  İdğamı meal ğunne nasıl okunur? Tenvin ve sakin nun ye, mim, nun, vav harflerine katılarak okunur.

  İdğamı maal ğunne yapmanın hükmü nedir? Vaciptir.

  İdğamı maal ğunne kaç saniye uzatılır? Bir buçuk harf yani yaklaşık bir elif miktarı tutulması gerekir.

  İdğamı maal ğunne kaç çeşittir? Tam idğam ve nakıs (eksik, noksan) olmak üzere iki çeşittir.

  Tam idğam nedir? Tenvin veya sakin nundan sonra mim veya be harfleri gelirse tam idğam olur ve bu kelimelerdeki idğamlar tam şeddelenmek suretiyle okunur.

  Nakıs idğam nedir? Tenvin veya sakin nundan sonra vav veya ye harflerinden biri gelirse nakıs idğam olur ve idğam olan harf idğam olunan harfin içinde tamamen kaybolmaz, gunneli bir şeddeleme ile okunur.

  Tenvin veya sakin nundan sonra İdğamı maal ğunne tek kelimede gelirse ne olur? İzharı kelime i vahide olur ve idğam yapılmadan okunur. Yani idğam yapılmaz izhar yapılır.

  İdğamı meal ğunne nedir? Tenvin veya sakin nundan sonra lam ve ra harflerinden biri gelirse idğamı meal gunne olur ve tenvin ile sakin nun bu harflere girdirilir. Tenvin veya sakın nun okunmaz.

  İdğamı bila ğunnenin hükmü nedir? Vaciptir.

  İdğamı misleyn nedir? Mahreçleri ve sıfatları aynı iki harf yan yana geldiğinde birincisi sakin ikincisi hareke olursa birincisinin ikincisine girdirilerek okunmasına denir.

  İdğamı misleyn meal gunne nedir? İdğamı misleyn iki nun veya iki mim ile olursa idğam ile beraber gunne yapılmasına denir.

  İdğamı misleyn bila gunne nedir? İdğamı misleyn nun veya mim dışındaki harflerden meydana gelirse gunnesiz olarak okunur ve buna İdğamı misleyn bila gunne denir.

  İdğamı müteceniseyn nedir? Mahreçleri ayni sıfatları farklı iki harf yan yana geldiğinde birincisi sakin ikincisi hareke olursa birincisinin ikincisine girdirilerek okunmasına denir.

  İdğamı mütecaniseyn kaç harf ve guruptan oluşur? 8 harf ve toplam üç gruptur. 1) Tı ( ط ), Dâl ( د ) ve Te ( ت ) Harfleri, 2) Se ( ث ), Zâl ( ذ ) ve Zı ( ظ )Harfleri, 3) Be ( ب )ve Mîm ( م ) Harfleridir. Burada b harfinin mim harfinden önce gelmesi gerekir. Aksi taktirde ihfa i şefevi meydana gelir.

  İdğamı mütecaniseyn ne zaman nakıs olur? Eğer idğam olunun harf kalın bir harf ise idğam nakıs olur.

  İdğamı mütekaribeyn nedir? Mahreçleri ve sıfatları birbirine yakın olan iki harf yan yana geldiğinde birincisi sakin ikincisi hareke olursa birincisinin ikincisine girdirilerek okunmasına denir.

  İdgamı mütekaribeyn harfleri nelerdir? İdgamı mütekaribeyn harfleri iki grupta toplanır: 1) Kef ( ك ), Kaf ( ق ) harfleri, 2) Lam (ل) ve Ra (ر) harfleridir. Burada lamın ra harfinden önce gelmesi şarttır aksi halde idğam olmaz.

  İdğamı şemsiyye nedir? Elif lam takısından sonra idğağı şemsiyye harflerinden biri geldiğinde lam harfinin okunmamasına ve lam sonra gelen harfe idğam edilerek okunmasına denir.

  İdğamı şemsiyye harfleri nelerdir? ت ث د ذ ر ز س , ش ص ض ط ظ ل ن